login: sekretariat.zseslupca@o2.pl hasło: ekonomik mapa strony   |
SmodCMS

Rekrutacja 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

w roku szkolnym 2015/2016

 

Na podstawie art.9 ust. 2 i art.10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r., poz. 7)

 

 

1. Zespół Szkól Ekonomicznych w Słupcy w roku szkolnym 2015/2016 prowadzi nabór elektroniczny do klas pierwszych w następujących zawodach:

 

 • technik ekonomista,
 • technik logistyk,
 • technik organizacji reklamy,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

2. Kandydaci  do klas pierwszych składają w szkole niżej wymienione dokumenty :

          

 • wniosek (podanie) o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej( wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 2 fotografie ( jedno zdjęcie na płycie CD).

 

3.Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

 

        a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 

                                 - część humanistyczna:

 • język polski                                  -  max 20 pkt   
 • historia i wiedza o społeczeństwie  -  max 20 pkt

 

                                - część matematyczno – przyrodnicza

 • matematyka                                   - max 20 pkt  
 • przedmioty przyrodnicze                 - max 20 pkt

                             

                                 - część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy

                                                                                                                - max 20 pkt

 

b)    za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 48 pkt,

 

 • do każdej klasy- język polski- max 12 pkt
 • do wybranego typu szkoły: max 36 pkt wg tabeli

         

 

Zawód

 

Przedmioty punktowane

Technik ekonomista

matematyka

geografia

język obcy

Technik logistyk

matematyka

geografia

język obcy

Technik żywienia

 i  usług gastronomicznych

matematyka

biologia

język obcy

Technik organizacji reklamy

matematyka

informatyka

język obcy

 

 

 

      Oceny przelicza się wg zasady: celujący – 12 pkt, bardzo dobry – 10 pkt,dobry – 8 pkt, dostateczny – 6 pkt, dopuszczający – 4 pkt.

 

c)  za świadectwo z wyróżnieniem - 8 pkt,

                                

d)  za osiągnięcia kandydata w konkursach przedmiotowych

udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (wymienionych w Zarządzeniu WKO Nr 110.1.7.2014) punktowane max dwa przedmioty, każdy po 12 pkt (max 24 pkt ),

 

e) za osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie gimnazjalnym w następujących  kategoriach:

 

 • sportowych

- na szczeblu ogólnopolskim  8 pkt (miejsce 1-8)

- na szczeblu wojewódzkim   6 pkt (miejsce 1-4)

- na szczeblu powiatowym     3 pkt (miejsce 1-3)

 

 • artystycznych

- na szczeblu ogólnopolskim  8 pkt (tytuł laureata, miejsce 1-3)

- na szczeblu wojewódzkim   6 pkt (tytuł laureata, miejsce 1-3)

- na szczeblu powiatowym     3 pkt (tytuł laureata, miejsce 1-3)

 

 • innych – konkursy wiedzy

- na szczeblu ogólnopolskim  8 pkt (tytuł laureata, miejsce 1-3)

- na szczeblu wojewódzkim   6 pkt (tytuł laureata, miejsce 1-3)

- na szczeblu powiatowym     3 pkt (tytuł laureata, miejsce 1-3)

 

Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe osiągnięcia absolwenta gimnazjum w danym konkursie, danej dyscyplinie tylko  raz    ( max 16 pkt),

 

f)  za aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu - 4 pkt.

      

4. Niezależnie od w/w kryteriów przyjmowany jest:

 

a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej ,

 

b) laureat olimpiad dla gimnazjalistów:

 

           Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,

           Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów,

           Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów,

 

c)   laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 3 d.

 

 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

6. Dokumenty są przyjmowane od 11 maja (poniedziałek) do 2 czerwca (wtorek) 2015r.

 

7. Do 24 czerwca (środa) 2015r. kandydat dokonuje ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły – zabiera lub składa dokumenty i pozostawia kartę pomocniczą, jeśli ZSE jest jego szkołą I wyboru.

 

8. Kandydaci do 30 czerwca 2015r. do godziny 15.00 dostarczają poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

9. O przyjęciu do wybranej przez kandydata szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutującym. Na liście umieszcza się kandydatów zgodnie z kolejnością  uzyskanych punktów.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz kandydatów niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona do 3 lipca (piątek)  2015r. o godz. 13.00 .

 

10. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 7 lipca (wtorek)  2015r. do godz. 13

 

11. 8 lipca 2015r. o godz. 13.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

12. W ciągu7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły kandydat ma możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły, a w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przygotowania i wydania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

13. W ciągu 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydat ma możliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia, a w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia tego odwołania dyrektor rozstrzyga je.

 

14. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami dodatkowe postępowanie uzupełniające trwa  do 28 sierpnia (piątek) 2015r.

 

Dokument przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 11.02.2015r.

 

 

 

                                                  Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

                           Kamila Czerniak

                            Wicedyrektor szkoły

 

Oferta szkół