CCNA - Routing and Switching 5.0

Cisco Networking Academy » CCNA - Routing and Switching 5.0

 

Program kursu CCNA Routing and Switching opracowany przez Cisco Networking Academy® stworzony jest dla studentów, którzy ubiegają się o pracę na niższych stanowiskach specjalistów sieciowych lub chcą zdobyć bardziej zaawansowane kwalifikacje w branży teleinformatycznej (ICT).

Kurs CCNA Routing and Switching obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z obsługą sieci komputerowych, od podstaw do zaawansowanych aplikacji i usług, z możliwością zdobycia praktycznego doświadczenia i rozwoju umiejętności zawodowych.

 

Certyfikacje Cisco

Słuchacze będą przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego Cisco CCENT® po ukończeniu zestawu dwóch modułów oraz do egzaminu certyfikacyjnego CCNA® Routing and Switching po ukończeniu zestawu czterech modułów kursu.

 

Cechy i korzyści kursu

Program kursu CCNA® Routing and Switching odznacza się następującymi cechami i zaletami:

 • Słuchacze nauczą się podstaw routingu i przełączania, jak również zaawansowanych technologii, które przygotują ich do egzaminów certyfikacyjnych CCENT i CCNA, studiów związanych z sieciami komputerowymi, jak również do pracy na stanowiskach związanych z informatyką sieciową.
 • Język opisujący pojęcia związane z sieciami komputerowymi dopasowany jest do słuchaczy na każdym poziomie, a interaktywne ćwiczenia stanowiące część kursu pogłębiają zrozumienie materiału.
 • Moduły nastawione są na rozwój krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, współpracy i praktycznego zastosowania umiejętności.
 • Multimedialne narzędzia szkoleniowe, takie jak nagrania video, gry, czy quizy, odnoszą się do różnych stylów uczenia się i ułatwiają przyswajanie wiedzy.
 • Zadania praktyczne i oparte na symulacji ćwiczenia szkoleniowe Cisco® Packet Tracer pomagają słuchaczom rozwijać umiejętności myślenia krytycznego i rozwiązywania złożonych problemów.
 • Wbudowany system oceniania umożliwia przekazanie natychmiastowej informacji zwrotnej, co wspomaga ocenę stanu wiedzy i nabytych umiejętności.

 

Opis kursu

Kurs CCNA Routing and Switching przekazuje wiedzę na temat różnych zagadnień związanych z siecią komputerową, od aplikacji do protokołów i usług dla tych aplikacji na niższych warstwach architektury sieciowej. Słuchacze rozpoczną od podstawowych sieci komputerowych, aby podczas dalszej realizacji programu przejść do bardziej złożonych sieci przedsiębiorstw i teoretycznych modeli sieciowych.

 

Kurs obejmuje cztery moduły w sugerowanej kolejności:

 • Wprowadzenie do sieci komputerowych
 • Podstawy routingu i przełączania
 • Skalowanie sieci
 • Łączenie sieci

Podczas realizacji każdego z modułów słuchacze Networking Academy™ poznają koncepcje technologiczne przy pomocy mediów interaktywnych i zastosują zdobytą wiedzę dzięki serii stymulujących ćwiczeń praktycznych, które będą wspomagać proces nauczania.

 

Tematyka zajęć

Moduł 1 - Wprowadzenie do sieci komputerowych

Program obejmuje przedstawienie architektury, struktury, funkcji, podzespołów i modeli Internetu i sieci komputerowych. Zasady adresowania IP i podstawy działania Ethernetu, media i operacje zostaną zaprezentowane w celu zbudowania podstaw dla programu kursu. Po ukończeniu modułu słuchacze będą potrafili zbudować proste sieci LAN, wykonać podstawowe konfiguracje routerów i przełączników i wdrożyć schemat adresowania IP.

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja IP
 9. Podsieci IP
 10. Warstwa aplikacji
 11. To jest sieć!

 

Moduł 2 - Podstawy routingu i przełączania

Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w małych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby móc skorzystać z ich podstawowych funkcjonalności. Pod koniec kursu słuchacze będą potrafili skonfigurować router, zdiagnozować i rozwiązać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami RIPvl, RIPv2, OPSF w pojedynczym obszarze i OSPF wieloobszarowym, wirtualnymi sieciami LAN, a także z routingiem wewnątrzsieciowym inter-VLAN w sieciach IPv4 i IPv6.

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 3. VLAN-y
 4. Koncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny
 7. Routing dynamiczny
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. DHCP
 11. Translacja adresów dla IPv4

 

Moduł 3 - Skalowanie sieci

Moduł obejmuje architekturę, komponenty i operacje wykonywane na routerach i przełącznikach w wielkich i złożonych sieciach komputerowych. Słuchacze nauczą się jak skonfigurować router i przełącznik, aby korzystać z ich zaawansowanych funkcjonalności. Pod koniec kursu słuchacze będą potrafili skonfigurować router, diagnozować i rozwiązywać najczęściej występujące problemy dotyczące routerów i przełączników związane z protokołami OSPF, EIGRP, STP i VTP w sieciach IPv4 i IPv6. Słuchacze zdobędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia operacji DHCP i DNS w sieci.

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Redundancja w sieciach LAN
 3. Agregacja łączy
 4. Sieci bezprzewodowe
 5. Dostrajanie i rozwiązywanie problemów OSPF jednoobszarowego
 6. OSPF wieloobszarowy
 7. EIGRP
 8. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów EIGRP
 9. Obrazy IOS i licencjonowanie

 

Moduł 4 - Łączenie sieci

Moduł opisuje technologie sieci WAN oraz usługi sieci niezbędne do spójnego zastosowania w złożonych sieciach komputerowych. Kurs pozwala słuchaczom zrozumieć kryteria selekcji urządzeń sieci i technologii WAN niezbędne do sprostania wymaganiom sieci. Słuchacze nauczą się konfigurowania i diagnozowania problemów urządzeń sieci oraz rozwiązywania najczęstszych problemów związanych z protokołami łączy danych. Zdobędą także wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia operacji IPSec i VPN w złożonej sieci komputerowej.

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP
 4. Protokół Frame Relay
 5. Translacja adresów IPv4 (NAT)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Połączenia site-to-site (VPN)
 8. Monitorowanie sieci (SNMP, Netflow)
 9. Postępowanie awaryjne w sieci (troubleshooting)

 

 

Umiejętności i kwalifikacje

Oto przykładowe zadania, jakie słuchacze będą potrafili wykonać po ukończeniu każdego z modułów kursu.

Wprowadzenie do sieci komputerowych

 • Umiejętność opisania urządzeń i usług używanych do wspierania komunikacji w sieciach danych i w Internecie.
 • Umiejętność opisania roli warstw protokołów w sieciach danych.
 • Umiejętność określenia roli adresowania i nazewnictwa w różnych warstwach sieci danych środowiska IPv4 i IPv6.
 • Projektowanie, szacowanie i stosowanie maski podsieci oraz adresowania w celu spełnienia wymagań sieci IPv4 i IPv6.
 • Budowanie prostej sieci Ethernet przy pomocy routerów i przełączników.
 • Używanie poleceń wiersza poleceń Cisco (CL1) w celu przeprowadzenia podstawowych konfiguracji routerów i przełączników.

 

Podstawy routingu i przełączania

 • Umiejętność opisania ulepszonych technologii przełączania, takich jak VLAN, Protokół Trunkingu (TP), Protokół Drzewa Rozpinającego (STP), oraz 802.1q.
 • Umiejętność opisania podstawowych pojęć przełączania i operacji przełączników Cisco.
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem podstawowych operacji w małej sieci przełączników.
 • Konfiguracja i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywaniem podstawowych operacji w małej sieci routerów.
 • Słuchacz potrafi skonfigurować i zdiagnozować problemy związane z routingiem sieci VLAN i routingiem wewnątrzsieciowym VLAN.
 • Umiejętność opisania operacji Protokołu Dynamicznego Konfigurowania Hostów (DHCE) oraz Systemu Domen Internetowych (DNS) dla sieci IPv4 i IPv6.

 

Skalowanie Sieci 

 • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów związanych z operacjami DHCP i DNS w sieciach IPv4 i IPv6.
 • Określenie operacji i korzyści Protokołu Drzewa Rozpinającego (STP).
 • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów operacji SPT.
 • Opisywanie operacji i korzyści agregacji łączy i Protokołu VTP sieci Cisco VLAN.
 • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów podstawowych operacji w złożonej sieci routerów IPv4 i IPv6.
 • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów zaawansowanych operacji routerów, a także wdrażanie protokołów routingowych RIP, OSPF, EiGrP w sieci IPv4 i IPv6.
 • Zarządzanie licencjami oprogramowania Cisco IOS® Software i plikami konfiguracyjnymi.

 

Łączenie Sieci

 • Określenie operacji i korzyści sieci VPN i tunelowania.
 • Opisanie różnych technologii WAN i korzyści z nich płynących.
 • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów połączeń szeregowych.
 • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów połączeń szerokopasmowych.
 • Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów operacji tunelowania IPsec.
 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów operacji sieci komputerowych za pomocą narzędzi syslog, SNMP i NetFlow.
 • Tworzenie infrastruktury sieci Borderless Network, centrów danych i współpracy.

 

                       

Facebook